Solve it- Школа за социјално претприемништво

Solve it! – Школата за социјално претприемништво е програма составена од серија на работилници кои им помагаат на младите луѓе да создадат позитивно општествено влијание, да научат нешто ново за социјалното претприемништво и да развијат нови идеи. На крајот на програмата, учесниците учесниците го разбираат потенцијалот кој во себе го носи социјалното претприемништво. Тимовите кои се формираат за време на оваа школа, на крајот од истата имаат идеја која е конкретна, идеја со големо општествено влијание и идеја која може да премине во некоја од останатите програми, како на пример Наградата за социјално претприемништво- Social Impact Award.  Таргетот на оваа програма се младите луѓе и студентите.

Програмата беше иницирана од во 2016 година иницирана од ЕВС волонтерите и дел од тимот на Младиинфо, кој работи на полето на социјалното претприемништво.

Досега, спроведени се 3 различни изданија на оваа програма, во чии рамки учество земаа на 50 млади лица.

 
 

Social

 
 

Телефон

(+389) 02 52 09 890

 
 

E-mail

impact.hub.skopje@gmail.com

 
 

Адреса

Варшавска,
6-A-1/22,
!000 Скопје